Interfjord koncernens persondatapolitik

Som led i Interfjord koncernens online webbooking, såvel som e-mail, fax eller telefonisk booking, behandler vi en række personoplysninger om dig som kunde. For at kunne indgå en aftale med dig, er det nødvendigt at behandle dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, samt navn, leveringsadresse og kontaktoplysninger på modtageren. Der er aldrig krav om registrering af følsomme personoplysninger om kunder eller kunders kunder i form af oplysninger om race, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger mv. Kunder opfordres derfor til ikke at indtaste eller oplyse følsomme personoplysninger.  

 

Det er en forudsætning for den bookede ydelse, at du som kunde har foretaget den nødvendige oplysning om behandling og videregivelse til Interfjord koncernen, til de kunder du her videregiver oplysninger om.

 

Ovennævnte personoplysninger behandles med det formål at kunne administrere og fakturere den indgåede aftale, samt for at kunne levere den aftalte ydelse.   

 

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Interfjord koncernen som dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

 

Interfjord A/S

Sallingsundvej 150

7870 Roslev

CVR.nr. 30273370

 

Kontaktoplysning ved henvendelser vedrørende virksomhedens behandling af personoplysninger er: info@interfjord.dk

 

1. Opbevaring og opbevaringsperiode

Interfjord koncernen opbevarer personoplysningerne i vores egen webbooking, Consignor samt vores eget økonomisystem Samarbejdet med vores leverandører er indgået på baggrund af en skriftlig databehandleraftale, som blandt andet beskriver rammerne for, i hvilket omfang databehandleren må behandle personoplysningerne, samt de sikkerhedskrav der gælder for databehandleren. Databehandleraftalerne overholder således kravene i persondatalovgivningen.

 

Interfjord koncernen opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt og til opfyldelse af de formål, hvortil de er indsamlet. Kunders personoplysninger og oplysninger som kunder videregiver på egne kunders vegne, opbevares så længe, at der fortsat består et kundeforhold/samarbejde.  Personoplysninger om kunder og de oplysninger som kunden har videregivet til Interfjord koncernen slettes senest to år efter kunden sidst har været aktiv. Bogføringsmateriale slettes dog først efter 5 år.

 

Kun de medarbejdere, som har behov for det i forbindelse med deres jobfunktion har adgang til oplysningerne.

 

2. Videregivelse af personoplysninger

Hvis den bestilte ydelse kræver brug af underleverandører, videregiver Interfjord koncernen oplysninger som du selv har afgivet til Interfjord koncernen, om dig selv og om dine kunder, således at underleverandøren kan levere sin ydelse. Kunder skal selv orientere om denne videregivelse til deres egne kunder. Du vil, ved henvendelse, altid blive orienteret om, hvilke underleverandører vi benytter til udførelsen af den aftalte levering

 

3. Sikkerhedsforanstaltninger

Interfjord koncernen behandler alle personoplysninger fortroligt, og virksomheden har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

4. Registreredes rettigheder

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Interfjord koncernen behandler om dig i forbindelse med din webbooking, idet vi er forpligtede til at oplyse dig herom.

 

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. 

Interfjord koncernen er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du derfor blot kontakte os.

 

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til os. Ud over dette har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Se klagevejledning på www.datatilsynet.dk